Algemene voorwaarden Optima Self-Storage

  • Het is de klant verboden toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen op te slaan, inclusief met name alle gevaarlijke bereidingen en stoffen bedoeld in artikel 723 bis van het algemeen Reglement op de arbeidsbescherming (ARAB), afvalstoffen en aan bederf onderhevige producten, en alle andere stoffen of installaties die onderworpen zijn aan specifieke reglementeringen.
     

  • De klant verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de door verhuurder verstrekte algemene voorwaarden welke zijn opgenomen in het algemeen reglement waarin de huidige huurovereenkomst door verhuurder aan huurder wordt verstrekt. Bovendien verklaart de huurder hierbij alle voorwaarden van de huurovereenkomst inclusief de  voornoemde algemene voorwaarden die er integraal deel van uitmaken te aanvaarden.
     

  • Optima Self-Storage heeft het recht om de klant de toegang tot de storage te ontzeggen in geval van laattijdige betaling en over te gaan tot de verkoop van de goederen die erin opgeborgen zijn indien een huurtermijn onbetaald blijft vijftien dagen na de ingebrekestelling die is toegezonden per aangetekende brief aan de klant.
     

  • De klant raamt de waarde van de inboedel op 2500,00 EURO. De minimum verzekering hiervoor bedraagt 10 EURO per maand per schijf van 2500,00 euro waarde.